Regelsæt

Regelsæt for Internet trafikmåling i Danske Medier Research

Link: Look-and-feel

Afsnit 1: Det overordnede regelsæt

1. FORMÅL:

1.1. Formålet med Internet trafikmålinger i Danske Medier Research er:

1.1.1.1. At illustrere omfanget og rækkevidden af Internettrafik til og på det danske marked og til et dansk publikum.

1.1.2. Sekundært at sikre annoncører et overskueligt og retvisende grundlag for at vurdere brugen af Internettet i reklamesammenhæng i Danmark.

1.1.3. Formålet opfyldes ved at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over:

 • Internettrafik på medieudgivelsesniveau - kaldet Toplisten
 • Internettrafik på udgiverniveau - kaldet Udgiverlisten
 • Internettrafik på kategori-/emneniveau - på separate lister

1.2. Danske Medier Research kontraherer med en uvildig tredjepart, som gennemfører trafikmålinger i overensstemmelse med retningslinjerne i dette regelsæt.

 

2. DEFINITIONER OG AFGRÆNSNINGER

2.1. Ved medieudgivelse forstås sider og besøgstal, der entydigt kan henføres til samme Medieudgivelse, jvf. "Regelsæt for Toplisten".

2.2. Ved Medieudgiver forstås den for hvis regning mediet udgives.

2.2.1. Ved udgiverniveau forstås at målinger af flere Medieudgivelsers trafik vises samlet for den enkelte Medieudgiver, jf. "Regelsæt for Udgiverlisten".

2.3. Ved kategori-/emneniveau forstås Internettrafik på og blandt sammenlignelige medievirksomheder / udgivelser / udgivere eller trafik som, opgjort på listeform, på anden måde kan supplere informationerne fra Toplisten og/eller Udgiverlisten.
 

3. PUBLICERING AF TRAFIKTAL

3.1. Målinger kan fritages for offentlig publicering, hvis mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:

a)     Sitet er ikke annoncebærende.

b)     Der er tale om en webshop (herunder deal-tjenester) eller corporate sites.

c)      Sitet har mindre end 1.000 brugere om måneden.

3.2. Målingerne skal publiceres regelmæssigt og med faste intervaller, f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt.

3.3. Den primære publikation er en officiel "Topliste".

3.4. Ud over denne liste kan tallene publiceres i andre formater, herunder andre lister.

3.4.1. De øvrige publikationer kan omfatte mere eller mindre trafik end den officielle Topliste. Det kan f.eks. være et andet antal virksomheder end de, der fremgår af Toplisten, en anden opgørelsesmetode, eller en anden opgørelsesperiode.

3.5. Toplisten skal til enhver tid være gratis til gennemsyn og citat.
 

4. UNDTAGELSER FRA PUBLICERING

4.1. Medier, som ikke overholder de til enhver tid gældende regler for måling, kan udelukkes fra Toplisten og enhver anden publikation indtil deres praksis atter følger de gældende regler. Afgørelse i disse sager træffes af Metodeudvalget.

4.1.1. Beslutning om permanent eksklusion fra målingerne kan i tilfælde af restancer, samt brud på vedtægter eller regler i Danske Medier eller Danske Medier Research tages af bestyrelsen i Danske Medier Research.

4.2. Et medie kan til enhver tid lade en udgivelse udtræde af målingerne og hindre publikation af fremadrettede målinger, men mediet kan ikke kræve historiske tal slettet. Når en udgivelse udtræder af de offentlige målinger, kan den først genindtræde efter tre mellemliggende måneder med mindre der er tale om ejerskifte.

4.3. Udgivelser må højst mangle målinger i to døgn i en kalendermåned for at kunne blive publiceret.

4.4. Såfremt oplysninger ikke publiceres, noteres dette som "n/a", og der tilknyttes en kort kommentar om årsagen.
 

5. METODEUDVALGET

5.1. Til løbende vurdering af nye målebehov og ændring af eksisterende praksis samt afgørelser om opfyldelse af regelsæt er der af Danske Medier Research nedsat et Metodeudvalg, som anbefaler implementering af de nødvendige ændringer og justeringer.

5.1.1. Metodeudvalget bistår desuden kunderne med vurderinger af, hvorledes disse regler skal tolkes og praktiseres i konkrete tilfælde. Afgørelser af sager vil løbende blive meddelt fra Metodeudvalget.

5.1.2. Metodeudvalgets afgørelser kan til enhver tid indbringes for Danske Medier Research's bestyrelse.

5.1.3. Metodeudvalgets nærmere kompetencer, sammensætning, arbejdsområder samt øvrige forhold, beskrives i et særligt kommissorium for udvalgets arbejde. Danske Medier Researchs bestyrelse drager omsorg for udfærdigelsen af et sådant kommissorium.

5.2. Nødvendige ændringer til disse regler og definitioner (eksempelvis nødvendiggjort af ny teknologi) behandles i Metodeudvalget.

5.3. Under normale omstændigheder skal ændringer publiceres til alle Danske Medier Research's kunder mindst 30 dage før en ændring kan anvendes. Beslutter Danske Medier Research undtagelser for denne regel, skal disse straks og uden unødig forsinkelse meddeles samtlige kunder.

5.3.1. Ændringer og justeringer kan ikke implementeres uden Metodeudvalgets anbefaling og Danske Medier Researchs accept.
 

6. REVISION, KONTROL OG KLAGEPROCEDURER

6.1. Uoverensstemmelser og uklarheder kan indbringes for målende tredjepart, metodeudvalget og Danske Medier Researchs bestyrelse.

6.2. Målende tredjepart skal tilse overholdelsen af nærværende regelsæt.

 


Afsnit 2: Regler for måling

1. HVAD DER SKAL TÆLLES

1.1. Samtlige nedenstående regler gælder for måling/tælling af sider og indhold, der vises i en browser eller app, og hvis formål er at optællingen kan indgå i de officielle offentliggjorte tal.

1.2. Reglerne gælder for html-sider, flash og java - altså sider, der bygger på Internetteknologi, og som er embedded på en web-side. Begrænsninger: Filer som Word, Excel, PDF med flere, kan ikke tælles.

1.3. Tælling kan alene omfatte alment tilgængelige online sider, der er lovligt oprettede.

1.4. Sider, der alene er tilgængelige via ID og Password-adgang kan medtælles under forudsætning af at de pågældende sider er offentligt tilgængelige, og uanset om tilgangen er gratis eller koster noget.

1.5. Sider, der ikke er alment og offentligt tilgængelige, eksempelvis Intranetsider kan ikke medtælles.

1.6. For at en side kan medtælles kræves det, at brugeren selv aktivt har foretaget en handling (f.eks. "klikket på et link") for at gøre siden tilgængelig.

1.7. Én talt enhed tilskrives kun én medieudgivelse én gang i den primære Topliste statistik, hvorimod dobbelttælling af eksempelvis antal brugere kan forekomme på andre lister.
 

2. HVORDAN DER SKAL TÆLLES

2.1. Der må kun være én tællende tællekode pr. sidevisning.

2.1.1. Tællekoden skal placeres nederst i kildekoden på de sider, der skal måles.

2.2. Rekrutteringen af panelister til de til målingen hørende paneler foretages ved at præsentere udvalgte brugere for en webbaseret invitationsformular. Invitationsformularen lanceres under brugerens besøg på en i målingen deltagende udgivelse.

2.2.1. Lanceringen af invitationsformularer styres af den målende tredjepart, og kan automatisk fremkomme på alle sider, der deltager i målingen.

2.2.1.1. En udgivelse kan dog, for et antal sider, der tilsammen står for 10 procent eller mindre af udgivelsens samlede antal sidevisninger, eller i særlige tilfælde efter tilladelse fra Danske Medier Researchs bestyrelse, implementere en særlig tællekode, der bevirker at der ikke vil kunne fremkomme invitationsformularer på de pågældende sider.
 

3. SPECIALTILFÆLDE

3.1. Som hovedregel kan en side kun medtælles, såfremt en brugerinitieret sidevisning medfører en opdatering af mindst 40% af det samlede skærmbillede, hvor udgangspunktet for en vurdering er en skærmflade på 1024 x 768 pixel.

3.1.1. På udgivelser, der anvender frames, skal den tællende tag placeres på indholdssiden, altså ikke på menuer, top-frames, skjulte frames eller andet.

3.2. Sider, der automatisk opdaterer sig selv med såkaldte metaopdateringstags, kan kun medtælles én gang.

3.3. Sider med automatisk videresendelse må ikke tagges. Hvis brugeren har foretaget en aktiv handling for at komme til videresendelsessiden, kan man placere en tællekode på den sidste side, som brugeren lander på - ikke på de sider, brugeren automatisk springer over.

3.4. Et pop-up-vindue må kun tagges, hvis brugeren selv åbner dette vindue, dvs. har foretaget en aktiv handling (f.eks. "klikket på et link") på udgivelsen for at åbne dette.

3.5. Sider, der adskiller sig noget fra "almindelige" html-sider, som f.eks. forskellige applikationer, spil, chat og streaming, skal tagges i henhold til særlige regler.

3.5.1. Definitioner:

Applikationer: Defineres som en samling funktioner, der udføres inden for en "almindelig" side i samme browser-vindue, f.eks. java-applets.

Spil: I princippet en applikation, men i en gruppe for sig selv, fordi målingen af denne type adskiller sig væsentligt fra applikationer generelt.

Chat: Som spil, uanset om den er java- eller webbaseret.

Streaming: Defineres som lyd, billede, lyd og billede eller en strøm af informationer, som opdateres automatisk, som f.eks. en nyhedsmodtager eller nyhedsovervåger.

3.5.2. Applikation: Ved applikationer gælder, at en sidevisning kun må måles én gang når de startes samt for hver gang væsentlige dele af indholdet udskiftes. Endvidere gælder, at aktive brugerhandlinger, som eksekveringer af delfunktioner/sub-rutiner i samme applikationsvindue ikke må resultere i ny tælling.

3.5.3. Webmail-applikation: Kan måles med almindelige tællekoder og skal indgå i det samlede tal.

3.5.4. Elektroniske breve, der modtages og læses i ikke web-genererede mailprogrammer, må ikke indgå i tællingen.

3.5.5. Spil: På spil må man måle en sidevisning ved start af et nyt spil, dog ikke hvis der er sket en autostart. Omstart af et spil skal være et resultat af en aktiv brugerhandling for at få en ny sidevisning. Hvis brugeren skifter til et nyt "niveau" er dette ikke en ny sidevisning.

3.5.6. Chat: De sider, der må tagges, er "startsider" Det vil sige sider, som strækker sig frem til det det punkt, hvor brugeren kommer ind i et rum, samt de sider, der kommer frem, i og med der foretages et aktivt rumskifte. Når brugeren aktivt bevæger sig fra et rum til et andet, regnes det altså som en ny sidevisning.

3.5.7. Streaming: Skal tagges efter chat-reglerne, det vil sige, at en ny sidevisning kun må måles, hvis brugeren foretager et aktivt valg/ en aktiv handling for at skifte kanal eller klip.

 


Afsnit 3: Regelsæt for publikationer

1. GENERELLE REGLER FOR PUBLIKATIONER

1.1. Målingerne skal til enhver tid være retvisende, aktuelle og tredjepartsvaliderede.

1.2. For hver publikation gælder det, at den offentliggjorte trafik skal opgøres på et sammenligneligt grundlag inden for hver publikation, men ikke nødvendigvis mellem flere publikationer.

1.2.1. Alle publikationer opgøres på baggrund af den del af populationen af danske internetbrugere, der er over målingens minimumsalder, som fastsat af metodeudvalget.

1.3. Det skal til enhver tid være dokumenteret, hvorledes indholdet af samtlige publikationer (lister eller øvrige formater) er tilvejebragt og opgjort.

1.3.1. Dokumentationen sker ved dette regelsæt, som er opdelt i to dele:

 • De overordnede regler
 • Regelsæt for publikationer

1.3.1.1. Dermed skal hver enkelt publikation dels overholde de overordnede regler men også de regler der angives for hver enkelt publikation.

1.3.1.2. Såfremt en publikation er underlagt undtagelser fra de overordnede regler skal dette angives i den enkelte publikations specifikke regelsæt.

1.3.2. I regelsættet for hver enkelt publikation skal følgende punkter være angivet:

 • Listens formål og navn
 • Definition og afgrænsning af listens indhold
 • Undtagelser fra generelle regler
 • Publicering (Udgivelsesform og -frekvens)

1.4. Dokumentationen jf. 1.3 skal være på dansk og alment offentlig tilgængelig.

1.4.1. Denne dokumentation skal senest 4 uger efter offentliggørelse på dansk oversættes og offentliggøres på engelsk.

 


Afsnit 4: Regelsæt for Toplisten

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. Formålet med listen er at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over Internettrafik på medie-udgivelsesniveau.

1.2 Listens navn er: Toplisten
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Toplisten omfatter alene Danske Medier Researchs kunder.

2.2. Ved medieudgivelsesniveau forstås sider og besøgstal, der entydigt kan henføres til samme Medieudgivelse.

Definition af Look-and-feel:

2.3. En afgørelse af, hos hvilken Medieudgivelse en side kan medtælles foretages på basis af, på hvilken Medieudgivelse brugeren opfatter, at vedkommende befinder sig. Det skal således være synligt og tydeligt, at brugeren befinder sig på en side hos én bestemt Medieudgivelse, før den pågældende side kan medtælles hos den pågældende Medieudgivelse.

2.4. Sidevisningerne skal af brugeren opleves som har de samme afsender, jvf. punkt 2.3. Som grundlæggende vejledning skal mindst to (2) af følgende regler være opfyldt:

2.4.1. Brugerens overordnede opfattelse af design, fremtræden og særlig identitet skal være af en sådan karakter, at brugeren umiddelbart forbinder den med en bestemt udgivelse.

2.4.2. Såfremt udgiver af siden primært visualiseres via et gennemgående logo, skal dette være på min. 70X30 pixels, og dette logo skal være placeret i "folden" ("above the fold" - synligt på en 1024x768 pixel skærm).

2.4.3. Der skal være en fritstående navigationsmulighed til medieudgivelsens forside på samtlige sidevisninger.

 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1 Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser, der fremgår af nedenstående:

3.3. En virksomhed skal have minimum 50% ejerskab af en udgivelse for at kunne medtælle den som sin egen på Toplisten.

3.4. Såfremt en indholdsleverandør er leverandør til en anden Medieudgiver, bestemmer parterne selv, hos hvem siten skal tælles med, idet en udgivelse kun kan tælles med én gang hos én af parterne på Toplisten. Dette skal dog ske i overensstemmelse med retningslinjerne i punkt 2.1 - 2.4.3.

3.5. Såfremt to virksomheder ejer hver sin halvpart af en udgivelse, kan trafikken enten tilfalde den ene part fuldstændigt, eller også skal den deles mellem parterne på en sådan måde at trafik, der én gang er tildelt den ene part ikke senere kan tildeles den anden part. Dette skal dog ske i overensstemmelse med retningslinjerne i punkt 2.1 - 2.4.3.

3.6. Ved brugergenereret indhold (f.eks. "private hjemmesider", "chatprofiler", "kontaktannoncer" o. lign.) afgør look-and-feel begrebet om de pågældende sider er selvstændige udgivelser eller del af en anden udgivelse
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der opgøres tal for "Brugere", "Besøg" og "Sidevisninger".

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form og offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

4.2.1. Dette sker bl.a. på Danske Medier Researchs hjemmeside. Her findes oplysninger om den aktuelle periode, samt et arkiv over tidligere perioders målinger.

4.2.2. Toplisten kan offentliggøres i øvrige medier, samt citeres med kildeangivelse og efter gældende regler for citation.

4.3. Før offentliggørelse af Toplisten udsendes den til gennemsyn hos kunderne.

 


Afsnit 5: Regelsæt for måling og publicering af sektioner

1. FORMÅL

1.1. Formålet er at give mulighed for at offentliggøre mere detaljerede tal for udgivelser end Toplisten tillader, altså at offentliggøre tal for under-sektioner af Topliste-udgivelse(r).
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF INDHOLD

2.1 Trafik skal indgå i udgivelsens tal på Toplisten.

2.2 Tal kan ikke tage udgangspunkt i flere forskellige udgivelser på Toplisten.

2.3 Tal skal være udtryk for en logisk opdeling, der kan genfindes på udgivelsen, og det skal så vidt muligt fremgå af titlen, hvad der indgår i tallet.

2.4. Der stilles ikke krav om, at en udgiver skal vise tal for samtlige delområder af en udgivelse. Udgiveren kan altså godt vælge kun at offentliggøre udvalgte sektioner.
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1 Ingen.
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der opgøres tal for "Brugere", "Antal Besøg", "Sidevisninger" og "Unikke cookies/besøgende".

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

4.3 Målingerne offentliggøres regelmæssigt, med en frekvens der følger toplisten.

Anker
 


Afsnit 6: Regelsæt for Udgiverlisten

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. Formålet med Udgiverlisten er at illustrere omfanget og rækkevidden af den Internettrafik til og på det danske marked og til et dansk publikum, som én udgiver ejer eller kontrollerer.

1.2. Listens navn er: Udgiverlisten
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Ved Medieudgiver forstås den for hvis regning mediet udgives.

2.2 På Udgiverlisten aggregeres trafik for en udgivers samlede antal udgivelser, inklusive de af udgivers udgivelser, der ikke optræder selvstændigt på Toplisten.

2.3. Såfremt antallet af Unikke cookies/besøgende på en udgivelse udgør mere end 10% af det samlede tal for én udgiver på Udgiverlisten (der renses ikke for dobbeltdækning*) skal tal for denne udgivelse offentliggøres på Toplisten, ellers kan den ikke medtælles i Udgiverlistens totaltal.

*) Redaktionel note: Bemærk: Selve Udgiverlisten er renset for dobbeltdækning. Det er kun i forhold til beregningen af, om hvorvidt en enkelt publikation udgør 10% af en udgivers besøgende, at der ikke tages højde for dobbeltdækning.

 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1. Private hjemmesider kan medtælles på Udgiverlisten under forudsætning af at de overordnede regler er overholdt.
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der opgøres tal for "Brugere", "Antal Besøg" og "Sidevisninger".

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

4.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

Anker


Afsnit 7: Regelsæt for Joblisten

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1 Formålet med listen er at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over Internettrafik på Job/CV-udgivelsesniveau.

1.2 Listens navn er: Joblisten
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1 Joblisten er en liste over trafiktal for sammenlignelige udgivelser på området: job og kandidatformidlings-tjenester (Job og CV'er) på Internettet.

2.2 En Job/CV-udgivelse er enten en enkeltstående udgivelse, som dette begreb er defineret i "Regelsæt for Toplisten" eller en afgrænset del af en sådan udgivelse. Der skal altså være fælles Look-and-Feel inden for Job/CV-udgivelsen, men Job/CV-udgivelsen behøver ikke at være en enkeltstående udgivelse i sig selv.

2.2.1 En Job/CV-udgivelse skal have Job/CV-området som primært fokus.

2.2.2 En Job/CV-udgivelse må godt omfatte Job/CV-relateret indhold som f.eks. kurser, karriererådgivning, etc.

2.3 For at en udgivelse skal kunne tælle som en Job/CV-udgivelse skal følgende krav være opfyldt:

2.3.1 På udgivelsens forside skal der være mulighed for at søge efter eller oprette jobannoncer og/eller CV'er.

2.3.2 Det skal være muligt – inden for samme udgivelse - både at foretage Job/CV søgning og se resultatet af denne.
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1 Såfremt en job og kandidatformidlings-tjeneste benytter en "Look-and-Feel" model, der afviger fra de definerede regler kan Metodeudvalget beslutte at godkende udgivelsen, såfremt man må antage, at brugeren ikke lades i tvivl om, hvilken udgivelse der besøges.
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der offentliggøres tal for "Brugere", "Antal Besøg" og "Sidevisninger".

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

4.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

Anker


Afsnit 8: Regelsæt for Job-netværkslisten

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. At sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over internettrafik på Job/CV-databaseniveau.

1.2. Sekundært er formålet at sikre annoncører et overskueligt og retvisende grundlag for at vurdere brugen af internet i forbindelse med jobannoncering og jobsøgning i Danmark.

1.3. Listens navn er: Job-netværkslisten
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Job/CV-netværkslisten er en liste over trafiktal for sammenlignelige udbydere af Job/CV-databaser til kandidatformidling på internet.

2.1.1 Disse udbydere kaldes: Job/CV-Netværksudgivere.

2.2. Det er en forudsætning for at trafik kan medtælles hos en Netværksudgiver, at Netværksudgiveren ejer og/eller har kontrol over den bagvedliggende database og har entydig mulighed for at oprette, slette og redigere i indholdet.

2.2.1. Disse fælles databaser kaldes: Job/CV-netværk eller netværk.

2.2.2. Kun én virksomhed kan stå som Netværksudgiver for et givet netværk.

2.3. Såfremt antallet af brugere på en udgivelse udgør mere end 5.000 for én udgiver på Job-netværkslisten, skal tal for denne udgivelse offentliggøres på Joblisten. I modsat fald kan antallet ikke medtælles i Job-netværkslistens totaltal.

2.3.1. Udgivelsers indhold (de enkelte job og CV'er) er tilgængelige ved en normal søgning i netværksudgiverens database.

2.3.2. Udgivelsen er åben for almen indtastning af job eller CV'er og således ikke afgrænset til f.eks. én enkelt virksomhed eller koncern. Det offentlige betragtes som flere 'virksomheder', hvorved en udgivelse, der alene er åben for job hos det offentlige, kan tælles med, såfremt udgivelsen omfatter flere offentlige institutioner eller virksomheder.
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1 Ingen.
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der offentliggøres tal for "Brugere", "Antal Besøg" og "Sidevisninger".

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

4.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

Anker


Afsnit 9: Regelsæt for Tekniske Markedsdata

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. Formålet med listen er at offentliggøre tekniske markedsdata af almen interesse, opgjort på tværs af alle udgivere og udgivelser

1.2. Listens navn er: Tekniske Markedsdata (eller ”Browser-barometret”)
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Listen indeholder aggregerede tal, opgjort på tværs af samtlige udgivelser og for samtlige internet-brugere på det danske marked (”Universet”).

2.2. Listen indeholder som minimum tal for fordeling af:

 • Browserversioner
 • Operativsystemer
 • Skærmopløsninger
 • Farvedybder

2.3. Listen kan suppleres med andre tal af generel interesse og teknisk karakter.

2.4. Tallene opgøres som procent af det totale antal unikke cookies. Dersom unikke cookies ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at bruge som måleenhed for enkelte typer af tal kan der i stedet offentliggøres tal baseret på andre relevante målenheder.
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1. Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser der fremgår af nedenstående:

3.1.1. Listen indeholder tal for hele internetpopulationen uanset geografisk tilhørsforhold og alder
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form.

4.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

 


Afsnit 10: Regelsæt for Profilværktøjet

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. Formålet med listen er at sikre et ensartet grundlag for og værktøj til sammenligning af medieudgivelser via målinger af Internettrafik og brugerprofiler på medie-udgivelsesniveau.

1.2. Listens navn er: Profilværktøjet
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Definition og afgrænsning af målinger af internettrafik på medieudgivelsesniveau for profilværktøjet følger Regelsæt for toplisten.

2.1.1. Dog kan Profilværktøjet i tillæg til oplysninger om hele topliste-udgivelser, også indeholde supplerende oplysninger om dele af topliste-udgivelser. Profilværktøjet følger her Regelsæt for måling og publicering af sektioner.

2.2. Ved brugerprofiler forstås oplysninger om internetbrugeres socio-, psyko- eller demografiske karakteristika.

2.2.1. En given analyse kan kun offentliggøres, når der i det sample af panelet som analysen bygger på, er et tilstrækkeligt antal paneldeltagere. Målende tredjepart fastlægger, med Metodeudvalgets tilslutning, størrelsen heraf. Hvis en analyse bygger på registreret adfærd hos mindre end det krævede antal paneldeltagere, markeres dette tydeligt i Profilværktøjet.
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1. Ingen.
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der offentliggøres tal for "Brugere", "Antal Besøg", "Sidevisninger", ”Forbrugt tid”, ”Dækning”, ”Dobbeltdækning”, ”Affinitet” og ”Unikke cookies/besøgende”. På denne liste vil DMR løbende tilføje eller fjerne oplysninger baseret på en vurdering af informationens værdi i forhold til at forstå internettets kontinuerte udvikling.

4.2. Målingerne publiceres regelmæssigt i elektronisk form, én gang månedligt.

Anker


Afsnit 11: Regelsæt for Mobil-listen

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. Formålet med listen er at sikre et ensartet grundlag for sammenligning via offentliggørelse af trafikmålinger over brugen af mobil-internetsider.

1.2. Listens navn er: Mobil-listen
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Mobillisten kan alene omfatte Danske Medier Researchs kunder.

2.2 Mobil-internetsider forstås som sider, der er beregnet til fremvisning på mobile enheder.

2.3 En mobil-udgivelse er enten en enkeltstående udgivelse, som dette begreb er defineret i "Regelsæt for Toplisten" eller en afgrænset del af en sådan udgivelse. Der skal altså være fælles Look-and-Feel inden for mobil-udgivelsen, men mobil-udgivelsen behøver ikke at være en enkeltstående udgivelse i sig selv.

2.4 Ved medieudgivelsesniveau forstås sider og besøgstal, der entydigt kan henføres til samme Medieudgivelse.

2.5 En afgørelse af, hos hvilken Medieudgivelse en side kan medtælles foretages på basis af, hvor brugeren opfatter, at han eller hun befinder sig (hos hvilken Medieudgivelse). Det skal således være synligt og tydeligt, at brugeren befinder sig på en side hos én bestemt Medieudgivelse, før den pågældende side kan medtælles hos den pågældende Medieudgivelse. ("Look-and-Feel" begrebet).

2.6 Sidevisningerne skal af brugeren opleves som har de samme afsender, jvf. punkt 2.3. Som grundlæggende vejledning skal minimum 2 ud af følgende 3 regler være opfyldt:

2.6.1 Brugerens overordnede opfattelse af design, fremtræden og særlig identitet skal være af en sådan karakter, at brugeren umiddelbart forbinder den med en bestemt udgivelse.

2.6.2 Såfremt udgivelsen primært visualiseres via et gennemgående logo, skal dette være placeret i "folden" ("above the fold"; den del af udgivelsen der er synlig på skærmen fra start) på enheder med en almindelig udbredt skærmstørrelse.

2.6.3 Der skal være en navigationsmulighed til den mobile medieudgivelses forside på samtlige sidevisninger
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1. Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser der fremgår af nedenstående:

3.2. Listen er ikke begrænset til måling/tælling af sider, der vises i traditionelle web-browsere.

3.3. Listen er ikke begrænset til måling af html-sider, flash og java, men bygger også på måling af sider, der teknologisk er beregnet på mobile enheder.
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der offentliggøres tal for antal "Besøg", ”Sidevisninger”, ”Mobile enheder” og det samlede tidsforbrug.

4.2. Målingerne offentliggøres i elektronisk form.

4.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

Anker


Afsnit 12: Regelsæt for Mobil-udgiverlisten

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. med Udgiverlisten er at illustrere omfanget og rækkevidden af den Internettrafik til og på det danske marked og til et dansk publikum, på mobil-internetsider, som én udgiver ejer eller kontrollerer.

1.2. Listens navn er: Mobil-udgiverlisten
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Ved Medieudgiver forstås den for hvis regning mediet udgives.

2.2 På Udgiverlisten aggregeres trafik for en udgivers samlede antal mobil-udgivelser, inklusive de af udgivers udgivelser, der ikke optræder selvstændigt på Mobil-listen.

2.3 Såfremt antallet af ”Mobile enheder” på en mobil-udgivelse udgør mere end 10% af det samlede tal for én udgiver på Udgiverlisten (der renses ikke for dobbeltdækning*) skal tal for denne udgivelse offentliggøres på Mobil-listen, ellers kan den ikke medtælles i Mobil-udgiverlistens totaltal.

*) Redaktionel note: Bemærk: Selve Mobil-udgiverlisten er renset for dobbeltdækning. Det er kun i forhold til beregningen af, om hvorvidt en enkelt publikation udgør 10% af en udgivers besøgende, at der ikke tages højde for dobbeltdækning.
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1. Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser, der fremgår af nedenstående:

3.2. Undtagelserne til Mobil-udgiverlisten følger undtagelserne til Mobil-listen
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der offentliggøres tal for antal "Besøg", ”Sidevisninger”, ”Mobile enheder” og det samlede tidsforbrug pr uge. Danske Medier Research kan vælge at medtage andre relevante måleenheder.

4.2. Målingerne offentliggøres i elektronisk form.

4.3. Målingerne offentliggøres regelmæssigt mindst én gang månedligt.

 


Afsnit 13: Regelsæt for Markedspladslisten

Klik her for uddybende Vejledning og eksempler til Markedspladslisten

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. Formålet med listen er at udbydere af indhold relateret til markedspladser og directories, hvor indholdet distribueres over flere sites end deres eget, kan dokumentere deres samlede udbredelse på et sammenligneligt grundlag over for personer, der måtte overveje at udbyde deres vare gennem den pågældende leverandør.

1.2 Listens navn er: Markedspladslisten
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Markedspladslisten omfatter kun sider hos Danske Medier Research kunders publikationer, der i forvejen måles af Danske Medier Research.

2.2. Ved samarbejde om levering af kommercielt indhold kaldes ejeren (udgiveren) af sitet herefter ”vært”, og leverandøren af indholdet kaldes herefter ”leverandør”.

2.3. En sidevisning kan medtælles på markedspladslisten under leverandørens navn sammen med leverandørens øvrige kommercielle trafik på eget og øvrige værtssites, såfremt både værten og leverandøren har afgivet en erklæring herom til Danske Medier Research, og alle øvrige regler er overholdt. Begge parter kan uafhængigt af hinanden og til enhver tid opsige aftalen fremadrettet. Erklæring og opsigelse sker ved skriftlig (herunder mail) opsigelse sendt til Danske Medier Research, der i begge tilfælde sender bekræftelse herom til begge parter.

2.4 Leverandøren skal levere det primære indhold på siden, for at sidevisningen kan tælles med under leverandørens trafik. Ved det primære indhold defineres det indhold, som brugere med rette måtte forvente at finde ved at klikke sig ind på siden.

2.5 Indhold vil typisk være af typen, som brugere eller annoncører har betalt for at bliver optaget i produkt- og virksomhedsdatabaser. Det vil f.eks. sige job-, bil-, bolig- og datingsites, men også directories (telefonbøger), auktionssites og prissammenligningstjenester. Der er tale om den samme type trafik, der rent omsætningsmæssigt skal indberettes som ”Markedspladser” eller ” Virksomhedsdirecories” i Danske Medier Research’s Markedsstatistik. Redaktionelt indhold kan tælles med, såfremt det er i direkte relation til det betalte indhold, f.eks. redaktionelle artikler om biler på et bilsite, jobtips på et jobsite, boligartikler på et boligsite o. lign.

2.6 Samarbejdet mellem vært og leverandør skal have karakter af, at leverandør leverer eller migrerer indholdet på en samlet sektion eller site hos værten. Eksempelvis en Bilsektion, Jobsektion, Boligsektion eller lignende.

2.7 Der forudsættes ikke, at man har et samarbejde med en anden vært om levering af indhold for at kunne optages på Markedspladslisten. Udbyder en udgiver kommercielt indhold på sit eget site, kan denne trafik optages på Markedspladslisten under udgiverens eget navn.

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1 Ingen
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der opgøres tal for "Brugere", "Besøg" og "Sidevisninger".

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form og offentliggøres regelmæssigt, én gang månedligt.

4.2.1. Dette sker bl.a. på Danske Medier Researchs hjemmeside. Her findes oplysninger om den aktuelle periode, samt et arkiv over tidligere perioders målinger.

4.2.2. Markedspladslisten kan offentliggøres i øvrige medier, samt citeres med kildeangivelse og efter gældende regler for citation.

4.3. Før offentliggørelse af Markedspladslisten udsendes den til gennemsyn hos listens deltagere.

Anker


Afsnit 14: Regelsæt for Annoncepartnerskabslisten

1. LISTENS FORMÅL OG NAVN

1.1. Formålet med listen er at udbydere af annonceplads, hvor annoncer distribueres over flere sites end deres eget, kan dokumentere deres samlede udbredelse på et sammenligneligt grundlag over for annoncører m.v.

1.2 Listens navn er: Annoncepartnerskabslisten
 

2. DEFINITION OG AFGRÆNSNING AF LISTENS INDHOLD

2.1. Annoncepartnerskabslisten omfatter kun sider hos Danske Medier Research kunders publikationer, der tælles med på Toplisten.

2.2. Ved partnerskabsniveau forstås sider, der entydigt kan henføres til samme partnerskab.

2.3. En side kan medtælles i et partnerskab såfremt partnerne er enige om, at siden er omfattet af partnerskabet, uanset om de enkelte sider under et partnerskab af brugerne opfattes som en eller flere medieudgivelser.

2.4. Udgiveren af det site, som er ”vært” for partnerskabet skal give tilladelse til at partnerskabet tælles med på listen under den virksomhed som partnerskabet er indgået med. Dokumentation pålægger leverandør, som skal fremsende standarderklæring inkl. beskrivelse af hvad ”vært” accepterer, der er godkendt af ”værten”.

2.5. For at kunne medvirke på Annoncepartnerskabslisten skal det site, der har indgået partnerskaber om kommercielt indhold dokumentere at sitet reelt disponerer over alle display annoncer på siden eller sektionen. Det er dog tilladt, at der kan kombineres med f.eks. implementering af andre typer annoncering som f.eks. Google Adwords ellers pris/produktsøgefunktioner til andre sites.

2.6. De enkelte sites og sektioner, der måles som en del af et partnerskab skal offentliggøres under det site, der disponerer over annoncerne.

2.7 Partnerskaber forudsætter at hele sitet eller en klart afgrænset sektion indgår i samarbejdet. Hvis der er tale om en sektion, skal denne sektion være logisk afgrænset ud fra indhold. F.eks. hele sportssektionen eller hele erhvervssektionen etc. på et site. Sektionen skal desuden være tagget selvstændigt op.
 

3. UNDTAGELSER FRA GENERELLE REGLER

3.1 Denne liste er omfattet af de generelle regler for måling i Danske Medier Research-regi bortset fra de undtagelser, der fremgår af nedenstående:

3.2 En sidevisning må tælles i alle de partnerskaber, som siden indgår i, og en sidevisning kan således tælle mere end en gang.
 

4. PUBLICERING (Udgivelsesform og -frekvens)

4.1. Der opgøres tal for "Brugere", "Besøg" og "Sidevisninger".

4.2. Målingerne offentliggøres udelukkende i elektronisk form og offentliggøres regelmæssigt, én gang månedligt.

4.2.1. Dette sker bl.a. på Danske Medier Researchs hjemmeside. Her findes oplysninger om den aktuelle periode, samt et arkiv over tidligere perioders målinger.

4.2.2. Annoncepartnerskabslisten kan offentliggøres i øvrige medier, samt citeres med kildeangivelse og efter gældende regler for citation.

4.3. Før offentliggørelse af Annoncepartnerskabslisten udsendes den til gennemsyn hos listens deltagere.

 


Slut på regelsæt